Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ
Số:       / TB_HĐQT

Huế, ngày 12 tháng năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông

 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Long Thọ.

 

– Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 họp ngày 05 tháng 5 năm 2022;

– Theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Thọ.

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Thọ xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau :

  1. Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 31/05/2022. Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.
  2. Hình thức chi trả: Chuyển vào tài khoản ngân hàng của cổ đông đã đăng ký với công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị.

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đức Phương

     

 Ghi chú: Các cổ đông chưa đăng ký tài khoản hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng xin liên hệ phòng Kế toán Công ty Cổ phần Long Thọ hoặc số điện thoại di động: 0934 919 549 (cô Thảo).

File đính kèm:  Thông báo trả cổ tức năm 2021


Tin tức liên quan khác