Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đức Phương Cử nhân kinh tế
Các thành viên
1. Ông Nguyễn Văn Trung Cử nhân kinh tế
2. Ông Phan Anh Tú Kỹ sư điện
3. Ông Đặng Việt Hà Thạc sỹ Vật Lý
4. Ông Huỳnh Tấn Dũng Cử nhân kinh tế
Thư ký HĐQT
Bà Lê Hồng Hạnh Cử nhân kinh tế
BAN KIỂM SOÁT
1. Bà Bùi Thị Bình Trưởng ban – Cử nhân kinh tế
2. Ông Phan Triệu Nhật Quang Thạc sỹ Hóa - Vô cơ; Kỹ sư Công nghệ Vật liệu hóa Silicat
3. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh Cử nhân kinh tế
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Đức Phương Tổng Giám đốc
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – KẾ TOÁN TRƯỞNG
1. Ông Nguyễn Thanh Hào Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật và điều hành Sản xuất
2. Ông Hoàng Anh Kế Toán Trưởng
TRƯỞNG PHÒNG VÀ PHÓ CÁC PHÒNG BAN
I. Phòng Tổ chức – Hành chính (0234. 3822083)
1. Ông Huỳnh Tấn Dũng Trưởng phòng
2. Ông Nguyễn Anh Tú Phó phòng
II. Phòng Kế toán
1. Ông Hoàng Anh Trưởng phòng
2. Bà Trần Thị Nồng Thắm Phó phòng
III. Phòng Kế hoạch  
1. Ông Nguyễn Thanh Hào Trưởng phòng  
2. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh Phó phòng phụ trách công tác Kế hoạch
IV. Phòng Thị trường
1. Ông Nguyễn Phúc Trưởng phòng
2. Ông Trần Văn Trung Phó phòng phụ trách công tác Thị Trường
V. Phòng Kỹ Thuật
1. Ông Lê Đức Lưu Trưởng phòng
2. Ông Hàng Quốc Định Phó phòng
VI. Phòng Quản lý Chất lượng
1. Ông Phan Triệu Nhật Quang Trưởng phòng
2. Ông Nguyễn Đăng Tư Phó phòng
VII. Phòng Vật tư
1. Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng
GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC XÍ NGHIỆP
I. Xí nghiệp Xi măng
1. Ông Nguyễn Văn Nhân Giám đốc
2. Bà Dương Thị Thúy Phó giám đốc phụ trách Kinh tế
II. Xí nghiệp gạch Terrazzo – Ngói màu
1. Ông Đặng Việt Hà Giám đốc
2. Ông Trần Đại Việt Phó giám đốc phụ trách Kinh tế

Tin tức liên quan khác