Nguồn nhân lực

Hơn 40 năm kể từ ngày khôi phục lại Nhà máy Vôi Long Thọ, Đảng bộ Công ty Cổ phần Long Thọ đã lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho: Xây dựng đội ngũ công nhân tu dưỡng ý chí cách mạng, hăng hái lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế". Cùng với sự nỗ lực đó, nguồn nhân lực của Công ty không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn trình độ.

TỔNG NGUỒN NHÂN LỰC

Tổng: 226 người, trong đó

  • Lao động trực tiếp: 176 người
  • Lao động gián tiếp: 50 người

TRÌNH ĐỘ

  • Đại học, thạc sĩ: 55 người
  • Trung cấp: 6 người
  • Công nhân kỹ thuật bậc 3/7 đến 7/7: 165 người

Bên cạnh đó, Công ty không ngừng chăm lo cải thiện đời sống lao động thực hiện các chính sách BHLĐ, BHXH, BHYT; Tổ chức bữa ăn công nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng nghề nghiệp; Tổ chức phong trào vui khỏe, nâng cao thu nhập cho lao động cả về tiền lương và phúc lợi tập thể; Chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ và công tác quốc phòng toàn dân, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ trật tự trị an, giữ vững truyền thống đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân"; Xây dựng hệ thống chính trị Đảng, chính quyền và các đoàn thể đạt chuẩn trong sạch vững mạnh…

Với những hoạt động chăm lo và phát triển nguồn nhân lực trên, Công ty Cổ phần Long Thọ từng bước trưởng thành, phát triển lớn mạnh theo hướng CNH – HĐH đất nước.


Tin tức liên quan khác