Thông báo trả cổ tức năm 2016
 

 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 201cho các cổ đông

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
 

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Long Thọ

Thông báo Tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc trả cổ tức 2015
 
Báo cáo của TGĐ 2016 tại Đại hội cổ đông năm 2016 (Phần 1)
 
Báo cáo của TGĐ 2016 tại Đại hội cổ đông năm 2016 (Phần 2)
 
Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT Công ty CP Long Thọ
 
Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Phần 1)
 
Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Phần 2)
 
Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT
 
Báo cáo của Tổng Giám đốc công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 
Báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị năm 2016
 
Báo cáo Tài chính năm 2016
 
Danh sách cổ đông
 

Danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Long Thọ chốt đến ngày 01/8/2017.

Đang tải ...

Liên kết Website

Tỷ giá vàng - ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thông tin chứng khoán
DỰ BÁO THỜI TIẾT