Danh sách cổ đông (TT3)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
151 Đỗ Thị Phương Nhung Đội 3, Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
152 Tô Thị Hải 506 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
153 Dương Thị Tuyến 8/5 kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
154 Lý Thị Hoa Trường Đá, Thủy Biều, Huế
155 Nguyễn Văn Tùng Đội 4, Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
156 Hoàng Thiết Lập Tập thể Đồi Long Thọ,Thủy Biều, Huế
157 Trần Thị Anh Tập thể đường goòng, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
158 Nguyễn Thị Hường Tập thể Long Thọ, Huế
159 Nguyễn Thị Hường Tập thể đường goòng, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
160 Trần Thị Dòng Trường Đá, Thủy Biều, Huế
161 Đỗ Văn Hoá 184 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
162 Lê Thị Hà 509/5 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
163 Dương Văn Tuấn Số 1 kiệt 230, Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
164 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 48 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, Huế
165 Tôn Nữ Cẩm Oanh 72 Lê Thánh Tôn, Huế
166 Nguyễn Ngọc Lãm 284 Chi Lăng, Huế
167 Đặng Việt Hà 98 Triệu Quang Phục, Huế
168 Lê Thị Ánh Lợi 260 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
169 Võ Thị Phượng Tổ 20 khu vực 6B, phường Vỹ Dạ, Huế
170 Nguyễn Xuân Thuận Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
171 Nguyễn Dư   Quật 5/27 kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
172 Phạm Văn Cường Tập thể Long Thọ, Huế
173 Mai Văn Anh 29/393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
174 Trần Đức Hoằng Số 9 kiệt 500 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
175 Lê Văn Diên Tổ 3, Hạ 2, Xã Thủy Xuân, Huế
176 Nguyễn Văn Lân Tập thể Long Thọ – Huế
177 Hoàng Thị Hoa (M) 24/393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
178 Lưu Thị Loan Tập thể Long Thọ, Thôn Trường Đá, Thủy Biều, Huế
179 Đặng Văn Quân Tập Thể Long Thọ, thôn Trường Đá, Thủy Biều, Huế
180 Võ Thị Xuân Thôn Đông Phước, xã Thủy Biều, Huế
181 Nguyễn Văn Phúc 10/3 kiệt 317 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
182 Hồ Ngọc Thành 550 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
183 Hoàng Thế Khiêm Tập thể Long Thọ, thôn Trường Đá, Thủy Biều, Huế
184 Nguyễn Thị Diệu Hạnh Thôn Đông Phước, Xã Thủy Biều, Huế
185 Nguyễn Lâm Số 11, Mang Cá, Phú Bình, Huế
186 Mai Thị Sương Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
187 Hoàng Trọng Hường 5/509 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
188 Nguyễn Văn Bi Thôn Thượng 4, xãThủy Xuân, Huế
189 Tôn Thất Phúc 252 BùiThị Xuân, Phường Đúc, Huế
190 Hoàng Trọng Dũng Thôn Trung Thượng, xã Thủy Biều, Huế
191 Nguyễn Văn Đường 266 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
192 Hồ Xuân Thuận Thôn Trung Thượng, xã Thủy Biều, Huế
193 Mai Thị Thu Hà 55/66 Xuân Diệu, Phước Vĩnh, Huế
194 Lê Trung Thông 61/393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
195 Nguyễn Thị Kim Nga Thôn Lương Quán, Xã Thủy Biều, Huế
196 Trần Thanh Sơn 317 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
197 Nguyễn Phi Tần Tập thể Long Thọ, thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, Huế
198 Hoàng Thị Hà Thôn Trường Đá, Xã Thủy Biều, Huế
199 Võ Thị Mỹ Lan 10/10 kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
200 Nguyễn Đ Anh Đăng 2/390 Đinh Thiên Hoàng, Thuận Thành, Huế

Tin tức liên quan khác