Danh sách cổ đông (TT8)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
351 Nguyễn Cư 5/10 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
352 Trần Duy Việt 5/6 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
353 Nguyễn Ngọc Sữu Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
354 Nguyễn Thị Hằng Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
355 Nguyễn Đình Tiến Cụm 1, Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, Huế
356 Châu Viết Toàn Đông Phước, Thủy Biều, Huế
357 Nguyễn Viết Trung 5/11 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
358 Lê Thanh Nhân 503/4 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
359 Phạm Văn Tuấn Kiệt 393/14/3 Bùi Thị Xuân, TP Huế
360 Lê Thị Tương 8/18 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
361 Ngô Hữu Nghiêm 501/9 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
362 Phạm Văn Tâm 21/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
363 Nguyễn Thị Liễu Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
364 Hoàng Lớt 10/7/7 Kiệt 309 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
365 Hoàng Trọng Hường 8/26 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
366 Nguyễn Hoàng Tiếu Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
367 Trần Minh Châu 14/17 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
368 Hoàng Thị Sang 18/373 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
369 Tôn Thất Đông 500/1 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
370 Nguyễn Thượng Thiều Quang 17 Hoàng Xuân Hãn, Huế
371 Ngô Thị Bích Đào Đông Phước 2, Thủy Biều, Huế
372 Nguyễn Thị Thanh 500/13 Bùi Thị Xuân,Thuỷ Biều, Huế
373 Trần Đức Hạ 1, Thuỷ Xuân, Phường Đúc, Huế
374 Nguyễn Văn Phi 6/12 Kiệt 509 Bùi Thị Xuân, TP Huế
375 Lê Thị Vít Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
376 Hoàng Thị Vân 447 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
377 Nguyễn Thị Thu 5/21 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
378 Trương Thị Chiêm 28/8 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
379 Phạm Thị Tư 393/53 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
380 Nguyễn Thị Chi Đông Phước, Thuỷ Biều, Huế
381 Huỳnh Thị Phương Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
382 Lê Thị Sau 2/503 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
383 Phan Thị Ny 463 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
384 Tô Thị Bích Thủy 10/13 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
385 Võ Thị Duyến 48 Ngô Hà, Thuỷ Biều, Huế
386 Đặng Ngọc Vinh Tập thể đường goòng Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
387 Võ Huỳnh Hải 18/373 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
388 Trần Thị Thanh Tịnh 2/30 KTT Xã Tắc, Thuận Hoà, Huế
389 Trần Thị Thái Đông Phước 1, Thuỷ Biều, Huế
390 Lê Thị Nguyệt Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
391 Nguyễn Thị Nhạn 8/1 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
392 Trần Văn Quốc 10/7 Kiệt 509 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
393 Nguyễn Phúc Vinh 317/4 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
394 Lê Thị Nga 509/15 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
395 Trương Minh Hùng 3/56 Trần Nhật Duật, Thuận Lộc, Huế
396 Nguyễn Văn Khoa 500/11 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
397 Hoàng Thị Ty Kiệt 503 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
398 Hoàng Thị Lương Tổ 2, Thượng 4, Thuỷ Xuân, Phường Đúc, Huế
399 Đỗ Thị Loan 393/57 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
400 Lê Thị Lài 8/19 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế

Tin tức liên quan khác