Danh sách cổ đông (TT7)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
301 Nguyễn Hoàng Trí 20/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
302 Trần Ngọc Định 7/299 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
303 Ngô Thị Ly Ly Kiệt 465 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
304 Nguyễn Xuân Ninh 5/29 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
305 Dương Thanh Hội Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
306 Trần Quảng Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
307 Võ Bá Hoàng 05 Ngô Hà, Thuỷ Biều, Huế
308 Mai Văn Quynh 8/5 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
309 Nguyễn Bá Thanh Thôn Trường Đá, xã Thuỷ Biều, TP Huế
310 Đặng Phạm Thị Tuyết Nhung Số 39 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
311 Hoàng Thị Thu Hà Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
312 Nguyễn Xuân Tý 336 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
313 Trần Có 16/85 An Dương Vương, Thuỷ An, Huế
314 Võ Bá Quang 14/6 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
315 Nguyễn Ngọc Duyến 4/119 Phan Bội Châu, Phú Hoà, Huế
316 Huỳnh Thị Hà Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
317 Lê Văn Bình 8/18 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
318 Hàng Quốc Định 85 Trần Quý Cáp, Thuận Lộc, TP Huế
319 Lương Văn Trường 8/15 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
320 Nguyễn Xuân Dũng 53/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
321 Nguyễn Văn Bằng 500/7 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
322 Trần Quốc Dũng 8/28 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
323 Dương Đăng Nam 14/9 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
324 Dương Thị Bưởi Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
325 Huỳnh Thị Dung Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
326 Nguyễn Văn Phó Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
327 Trần Thị Phương Lan 4/503 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
328 Nguyễn Văn Thông Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
329 Phạm Văn Thiết 500/5 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
330 Đặng Quang Thủy Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
331 Trần Thị Đông 10/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
332 Hồ Ngọc Mỵ 393/24 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
333 Hoàng Trọng Phong Đông Phước, Thuỷ Biều, Huế
334 Hoàng Trọng Bá 63/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
335 Hoàng Thị Nga Trung Thượng, Thuỷ Biều, Huế
336 Trần Thị Thường 8/3 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
337 Dương Thị Thúy 216 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế
338 Hoàng thị Thanh Vân Tập thể Long Thọ – Huế
339 Hoàng Trọng Bôn 463 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
340 Huỳnh Thị Xý 336 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
341 Nguyễn Xuân Thạnh 60 Đặng Tất, Hương Sơ, Hương Trà, Huế
342 Nguyễn Quang Phú 500/17 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
343 Lê Văn Quyển 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
344 Phan Thị Tùng Hoa 5/49 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
345 Nguyễn Thị Kiều Oanh Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
346 Võ Thị Huế 16/15/14 Kiệt 527 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
347 Nguyễn Khoa Đảm Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
348 Trần Viết Cầu Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
349 Nguyễn Thị Như Ý Đốc Sơ, Hương Sơ, Hương Trà, Huế
350 Lê Văn Năm Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế

Tin tức liên quan khác